Gia nhập đội ngũ HG MEDIA
và cùng nhau phát triển!

Backend Developer (ASP.NET) (3)

Phòng Ban Khác

136 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
31/07/2024

ỨNG TUYỂN

Frontend Developer (Angular) (3)

Phòng Ban Khác

136 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
31/07/2024

ỨNG TUYỂN

Product Owner (2)

Phòng Ban Khác

136 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
30/04/2024

ỨNG TUYỂN

Scrum Master – IT (1)

Phòng Ban Khác

136 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
31/03/2024

ỨNG TUYỂN

Trưởng Phòng Sản Xuất Nhạc (1)

Phòng Ban Khác

136 Hoàng Ngân, Trung Hòa
31/07/2024

ỨNG TUYỂN